ПРОЈЕКАТ

Побољшање услуга секундарне здравствене и социјалне заштите у руралном подручју

Вриједност:
334.839 КМ
Општина:
Калиновик
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Побољшање услуга секундарне здравствене и социјалне заштите у руралном подручју
 
Опис пројекта
Реализацијом пројекта извршена је реконструкција и адаптација простора, проширени капацитети дома и успостављене нове специјалистичке услуге секундарне здравствене заштите. Становништво на подручју општине Калиновик је претежно старачко, а осим постојеће установе на територији општине, у ближем окружењу нема установа за смјештај старијих лица. Проширивањем капацитета Дома за старија лица постигнута је сaмooдрживoст прojeктa рјешавањем нeдoстaтка смjeштajних кaпaцитeтa, као и све већих потреба зa смjeштajeм стaриjих лица са подручја општине Калиновик као и сусједних партнерских општина. Проширењем смјештајних капацитета дома и успостављањем нових специјалистичких услуга побољшан је квалитет услуга секундарне здравствене заштите, која је неопходна корисницима Дома за старија лица. Такође, пројекат је пружио значајан допринос у запошљавању лицa сa Зaвoдa зa зaпoшљaвaњe, oмoгућио дoквaлификaциjу лицa дa стeкну знaњe и вjeштинe зa oбaвљaњe пoслoвa и рaдних зaдaтaкa њeгoвaтeљa/ицe, то га чини јединственим пројектом који омогућава запошљавање значајног броја незапослених на неодређено вријеме у овој изразито неразвијеној локалној заједници. Комплетан пројекат је медијски и информативно пропраћен путем web странице установе Дом за старија лица Калиновик.
 
Корисник пројекта
Општина Калиновик
 
Структура финансирања
Грант: 100.000,00 КМ
Суфинансирање: 234.839,00 КМ
Укупно: 334.839,00 КМ
 
Учесници у имплементацији
УчесникУлога
Општина ТрновоОпштине Трново, Фоча и Ново Горажде, као партнери на пројекту, с циљем побољшања међуопштинске сарадње и промоцијом општине Калиновик као регионалног центра за смјештај старих особа у установе социјалне заштите, путем међуопштинског споразума исказале су спремност да приоритетно упућују своје штићенике социјалних установа у Дом за старија лица Калиновик.
Општина Фоча
Општина Ново Горажде
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.